Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

24 april 2017

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete.

– De nya riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av maskinarbete. Dessutom beskriver de hur rutinerna för hur samråd bör ske mellan olika berörda aktörer, säger Tomas Johannesson på Skogforsk.

Vad som kan anses vara lämpliga åtgärder kan variera utifrån rådande förutsättningar. Men riktlinjerna slår fast att hänsyn ska tas till såväl rådande som prognosticerade risk- och väderförhållanden, tillgång till olika bränsletyper, topografi och spridningsrisker.

– Fram till idag har det funnits lika många instruktioner för brandförebyggande åtgärder i skogsbruket som det finns aktörer. De branschgemensamma riktlinjerna underlättar för de entreprenörer som arbetar för fler olika uppdragsgivare. De nya riktlinjerna utgör ett bra underlag för att vi alla ska arbeta åt samma håll, säger Elin Sunesdotter på Skogsentreprenörerna.

Men ett bra brandskydd kräver också att räddningstjänster och andra myndigheter utvecklar eller förbättrar sina rutiner, till exempel med uppdaterade och relevanta geodatastöd, så att effektiva och snabba räddningsinsatser kan utföras.

– Vi ser positivt på att de skogsbrandriskprognoser som vi gett SMHI i uppdrag att producera nu kommer att användas som en vägledning för lokal riskbedömning och lämpliga brandskyddsåtgärder, säger Leif Sandahl på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Riktlinjerna innebär också att kompetensen om brandrisker i skogsbruket ska höjas genom utbildning.

– Nu är det skogsbrukets ansvar att ta fram instruktioner och utbildningar utifrån riktlinjerna och skogssektorns gemensamma mål, säger Tomas Johannesson, Skogforsk.

Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från Räddningstjänsten.

Visa alla nyheter