Skogsbrukets kostnader fortsätter att öka

Skogsbrukets kostnader fortsätter att öka

12 september 2017

"Under 2016 ökade skogsbrukets kostnader med 2 procent, huvudsakligen i norra Sverige. Den långsiktiga trenden är att skogsbrukets ekonomiska marginal pressas allt mer."

Så kommenterar professor Rolf Björheden Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga kostnadsundersökning.

Kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring förändrades marginellt. Skogsvårdens kostnader ökade med 2 procent och ligger betydligt högre i Götaland än i resten av Sverige. Industrins råvarukostnad minskade med ca 4 procent under året, främst beroende på lägre virkespriser. Även transportkostnaderna sänktes med 4 procent. Av enkätsvaren framgår också att man under året tagit större kostnader för skogsbilvägar i norra Sverige.

– Vi ser en fortsatt hård press i alla råvarubranscher, konstaterar Rolf Björheden. Det här är ett strukturellt problem som skogsbruket lever under. Branschen försöker upprätthålla lönsamheten genom att kapa kostnaderna och genom att öka virkesintäkterna, men den långsiktiga trenden är att realpriserna på virke sjunker och sedan mitten av 90-talet har man inte lyckats sänka kostnaderna annat än temporärt, fortsätter han.

Enkätens avverkningsvolymer omfattade 47 miljoner m3fub.

Visa alla nyheter