Sveriges Åkeriföretag - med i Fossilfritt Sverige

Sveriges Åkeriföretag - med i Fossilfritt Sverige

19 oktober 2017

Tunga lastbilar står för cirka sju procent av utsläppen av växthusgaser i landet. Sveriges Åkeriföretag vill bidra till arbetet med att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter. Som ett led i detta inleder vi ett samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Sveriges Åkeriföretag har under en längre tid arbetat med att stötta medlemmar i arbetet mot minskade utsläpp, och jobbar ständigt för att uppnå så hög klimatnytta som möjligt med bibehållen konkurrenskraft.

När Sverige ställer om för att bli fossilfritt är lastbilstrafiken en viktig del. Därför lanserar Sveriges Åkeriföretag och Fossilfritt Sverige ett samarbete som ska leda fram till en färdplan och en önskelista på åtgärder för en fossilfri åkerinäring.

– Enligt en prognos som Trafikverket har gett så kommer totala antalet godstransporter att öka och den stora merparten av detta kommer att ske på vägarna.

– De svenska åkerierna tar redan ett stort ansvar och mycket har hänt i åkerinäringen när det gäller områden som utsläpp, buller, effektivisering och automation. Vi vill fortsätta arbeta för att de fossila utsläppen ska minska ännu mer, därför har vi bestämt oss för att bli en del av satsningen, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Utsläpp i hela sektorn ska minska

Regeringen vill minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Fossilfritt Sverige arbetar tillsammans med flera svenska industrigrenar fram branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att identifiera de olika branschernas möjligheter och utmaningar på vägen mot ett fossilfritt samhälle.

– Lastbilstransporter är jätteviktiga för att vårt samhälle ska fungera. Här kommer vi på Sveriges Åkeriföretag vara tydliga med att den överflyttning till tåg och sjöfart som ibland lyfts fram som en lösning endast är möjlig för en liten del av trafiken. Lastbilen kör oftast där det saknas järnväg eller vattenleder. Vi ser därför alternativa bränslen som en mer realistisk möjlighet, säger Rickard Gegö.

Ett sätt som underlättar övergången är att följa upp upphandlingar av transporter på ett bättre sätt och att lära av framgångsrika klimatstyrda upphandlingar.

– Dels så kör våra åkerier med det bränsle som kunden efterfrågar. Detta är en lågmarginalbransch och ytterst så är det lönsamheten som styr. Det finns höga risker kopplat till de investeringar som man gör, där det är ytterst viktigt att man vet i förväg att man gör rätt val.

Åkerierna vill minska förbrukningen

En annan faktor som driver utvecklingen framåt är att det ligger i åkeriernas ekonomiska intresse att minska bränsleförbrukningen genom effektiviseringar i logistik och transport.

– Fordonsparken byts långsamt ut mot nya fordon med låga hälsovådliga utsläpp. Det finns också stora vinster att göra i ökad fyllnadsgrad, optimering av rutter och längre och tyngre fordon. Vi tror också att reduktionsplikten kommer att öka andelen hållbara drivmedel, säger Rickard Gegö.

Han avslutar:

– Vi ser en stor möjlighet i att bidra till kartläggningen av möjliga vägar till och hinder för åkerinäringens möjligheter att uppnå reellt och rejält minskade utsläpp på lång sikt.

Visa alla nyheter